Data anunțului: Afișat azi, 8 mai 2023, ora 7:00

ANUNȚ SUSPENDAT – Anunțul nr. 331 / 26 Aprilie 2023

Concurs pe post
Anunțul a expirat
 

Data afișării suspendării: 17 Mai 2023, ora: 12:00

Nr. Inregistrare 407 / 16.05.2023

 

ANUNȚ SUSPENDARE PROCEDURĂ DE CONCURS

pentru ocuparea postului de Bibliotecar grad II, cu studii superioare, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată din cadrul Biroului Colecții Speciale Biblioteca ,,TELEKI BOLYAI” al Bibliotecii Județene Mureș.

 

Se constată că, în conformitate cu prevederile articolului IV, aliniatul 6 și 7 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34 din 15.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, procedura de concurs se suspendă, raportat la faptul că potrivit graficului de concurs, selecția dosarelor urma să aibă loc în data de 22.05.2023, dată ulterioară intrării în vigoare a OUG nr.34 din 15.05.2023.

 

Biblioteca Județeană Mureș
anunță

Concurs de recrutare pentru ocuparea
funcției contractuale vacante de execuție de

Bibliotecar grad II, cu studii superioare, cu normă întreagă,

pe durată nedeterminată din cadrul
Biroului Colecții Speciale Biblioteca ,,Teleki-Bolyai”
al Bibliotecii Județene Mureș.

Detalii concurs:

Concursul se va desfășura la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și va consta în susținerea a două probe:

 • proba scrisă în data de 26.05.2023, ora 09:00;
 • proba interviu în data de 31.05.2023, ora 09:00.

Condiţiile generale de înscriere la concurs sunt cele prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Condiţii generale de participare la concurs / examen:

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiții specifice de participare:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul Științe umaniste și arte;
 • experiență în domeniul studiilor / în biblioteconomie de minim 6 luni;
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;
 • cunoştinţe generale de operare pe calculator.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
 1. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 (atașată);
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu, până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarul se depune personal la secretariatul Bibliotecii Județene Mureș (strada George Enescu, nr. 2, etaj III, zilnic între orele 08.00-15.00.

Calendarul de desfășurare a concursului:
 1. În data de 8.05.2023 – Publicarea anunțului privind organizarea consursului de recrutare, la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene Mureș;
 2. În perioada 8.05.2023 – 19.05.2023, până la ora 14.30 – depunerea dosarelor de concurs la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș (etaj III);
 3. În data de 22.05.2023 – Selecția dosarelor de concurs; Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene Mureș;
 4. Până la data de 23.05.2023, ora 14.30 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs, la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș – Secretariat etaj III (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor selecției dosarelor de concurs);
 5. În data de 24.05.2023 – Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la selecția dosarelor de concurs;
 6. În data de 26.05.2023, ora 09.00 – Susținerea probei scrise la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș;
 7. În data de 26.05.2023, ora 14.30 – Afișarea rezultatelor probei scrise;
 8. Până la data de 29.05.2023, ora 14.30 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș – Secretariat etaj III (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise);
 9. În data de 30.05.2023 – Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului;
 10. În data de 31.05.2023, ora 09.00 – Susținerea probei interviu la sediul la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș; afișarea rezultatelor după proba interviu;
 11. Până la data de 06.06.2023, ora 14.30 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei interviu la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș – Secretariat etaj III (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu);
 12. În data de 07.06.2023, ora 14.30 – Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la rezultatele probei interviu;
 13. În data de 08.06.2023 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului la la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene Mureș;
Procedura de evaluare a concursului:
 1. Lucrare scrisă – se verifică atât cunoştinţele de biblioteconomie, în baza bibliografiei de concurs, cât şi cele de limbă străină – 100 de puncte
 2. Interviu – 100 de puncte

Nota finală va fi stabilită pe baza mediei aritmetice a probelor de concurs.

Pentru a fi declaraţi admişi după proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

Termenul limită de depunere a dosarului este:

19 Mai 2023, până la ora 14:30

Dosarele se depun la:
Dosarul se depune personal la secretariatul Bibliotecii Județene Mureș (strada George Enescu, nr. 2, etaj III), zilnic între orele 08.00-15.00.

Descărcare anexe:

Informaţii suplimentare:
Se obțin la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș, tel.0265-262631, interior 11, persoană de contact: Cotoară Diana - referent, e-mail [email protected].

Alte anunțuri active ale Bibliotecii Județene Mureș:

Anunț public
Anunțul 285 / 13.03.2024Anunțul 285 / 13.03.2024

Biblioteca Județeană Mureș, cu sediul în mun. Tg.Mureș, str.George Enescu, nr.2, jud. Mureș, în conformitate cu HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 69 alin. 2 și alin. 3, art. 71 alin. 1, art. 72 alin. 2 și alin. 3, art. 74, și conform art. 31 alin. 2 din Legea 153/2017 – Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările următoare,  organizează, cu respectarea condițiilor specifice,

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR 

celui deținut de angajat, pentru funcția contractuală:

 

Bibliotecar, studii superioare, grad I, în funcția contractuală de  Bibliotecar, grad IA:  

–  3 posturi

Bibliotecar, studii superioare, grad II, în funcția contractuală de  Bibliotecar, grad I:

 • 2 posturi

Candidații depun dosarul de examen care conţine în mod obligatoriu:

 1. a) cerere de înscriere;
 2.  b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul din care promovează;
 3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

EXAMENUL DE PROMOVARE  MAI SUS MENȚIONAT se va desfășura astfel:

– Data, ora și locul desfășurării examenului: în data de 28.03.2024,  începând cu  ora 9.00 la sediul instituției.

Modalitatea de desfășurare a examenului: proba scrisă .

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 28.03.2024

Depunerea contestații rezultate proba scrisa: 29.03.2024

Afișare rezultate solutionare contestatii proba scrisă: 29.03.2024

Afișare rezultate finale examen promovare: 29.03.2024

Bibliografia și tematica examenului, este anexată prezentului anunț și face parte din acesta.

METODOLOGIA  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

    (1) Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, comisia întocmeşte două variante de subiecte care constau ulterior în redactarea unei lucrări.

    (2) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.

    (3) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

     Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Salariatul nemulţumit de rezultatul probei scrise, poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenul de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Afișat azi,   13.03.2024

MANAGER,
AVRAM OLIVIA MONICA

Vizualizeaza arhiva cu toate anunțurile