Maros Megyei Könyvtár ismertetése

A Maros Megyei Könyvtár székhelye

 

A jelenlegi Maros Megyei Könyvtár, mint a város első állami létesítményű közkönyvtára, a lakosság olvasási igényeinek kielégítésére, az akkor avatott Művelődési Palota impozáns épületének egyik szárnyában, 1913 november 15-én nyitotta meg kapuit.

Az elmúlt évtizedek során a könyvtárnak rohamosan növekvő, gazdag és változatos tematikájú gyűjteménye (több mint 900.000 kötet), túlhaladta az úgynevezett közkönyvtár jellegét, tudományos, kutató intézménnyé vált.

Az olvasói igénynek köszönhetően, valamint azoknak, akik irányították a könyvtár gyarapítását, létrejött egy gazdag, úgynevezett „védett állomány“ (egy-egy példány minden kötetből), amely lehetővé teszi a könyvtár teljes állományának megőrzését.

A könyvállomány alakulását illetően két fontos időszakot említhetnénk: az első, a többnyire adományokból gyarapodott könyvállomány időszaka (a II. Világháború kezdetéig tartott), és a második, az 1948-1989 közötti szakasz, amikor a kiadók központosított rendszerének köszönhetően a könyvtárnak sikerült beszereznie az országos könyvtermés 90-95%-át.

A könyvek nyelvi összetételét az egymást követő politikai rendszerek befolyásolták. Kezdetben az állományt kizárólag magyar könyvek alkották (kevés német könyv kivételével) és csak később jött létre és gyarapodott párhuzamosan a román könyvek állománya. A Bécsi döntés (1940-1944) idején ez utóbbi kollekciót eltávolították a polcokról, a következő időszaktól napjainkig azonban könyvállományunk összetétele a lakosság nyelvi megoszlásához igazodott. Fontos megjegyeznünk, hogy az egyes politikai rezsimek számára nem tetsző könyveket nem semmisítették meg, ezeket az olvasóktól elzárt raktárban őrizték.

Ahhoz, hogy az érdeklődök eligazodjanak a gazdag és sokrétű könyvállományban, a könyvtár valamennyi osztályán megtalálhatók a szükséges tájékoztatási eszközök, elsősorban a betűrendes- és szakkatalógusok, a számítógépes adatbázis stb.

A könyvtár egyik érdekessége a bibliofil könyvek állománya (görög, római klasszikusok, a reneszánsz, humanizmus és felvilágosodás legjelesebb képviselőinek művei, régi magyar és román könyvek és folyóiratok stb.) Dr. Molnár Gábor és Aurel Filimon, a könyvtár két lelkes egykori igazgatója különös gondot fordított az Erdélyben évszázadokon át megjelent kiadványok utólagos beszerzésére és megőrzésére.

A Gyermekkönyvtár

Intézményünk első szakosított részlege a gyermekrészleg volt (1952).

Ezt követte a felnőtt kölcsönző és az olvasóterem (1961), majd a társadalomtudományi és technikai osztály (1964, 1974) a művészeti részleg (teatrológia, képzőművészet, zene), a folyóirat és a régi könyvek részlege, valamint négy fiókkönyvtár a város nagyobb lakótelepein.

Lényegesen növelte könyvtárunk hírnevét és tekintélyét az 1974 óta részlegünként működő világhírű Teleki-Bolyai dokumentációs és muzeális jellegű könyvtár.

Említésre méltó a gazdag kézikönyvállomány (hazai és külföldi kiadású lexikonok, enciklopédiák, szótárak, monográfiák) amely nélkülözhetetlen tájékoztatási eszköze könyvtárunknak. Állományunkat olyan világhírű kézikönyvek gazdagítják mint az Encyclopaedia Universalis (23 kötet), Magyar Nagylexikon (17 kötet), The New Encyclopaedia Britannica (29 kötet), The World Book Encyclopaedia (22 kötet), Grand Larousse Universel (15 kötet), Grand Larousse en 10 volumes, Brockhaus Enzyklopädie (23 kötet), Great Books (60 kötet), La Nature (14 kötet), Les grands Maîtres de la peinture (6 kötet), La Deuxieme Guerre Mondiale (7 kötet), The Book of Art (10 kötet), M. Eliade : The Encyclopedia of Religion (15 kötet), Memoires du XXe siecle (11 kötet).

Az állományfeltáró és kölcsönző tevékenysége mellett a Maros Megyei Könyvtárnak jellegzetes szerepe van a megye szellemi életében is. Számos kulturális és tudományos rendezvényen adódik alkalom bemutatni és hasznosítani a helyi és egyetemes értékeket őrző dokumentumainkat. Ilyen rendezvényeink az immár hagyományossá vált „Porni Luceafărul” és az “Eminesciana” (Mihai Eminescu emlékének), a “Philobiblon mureşan” című könyvtári napok keretében évente megrendezett könyvtári összejövetel, a számos tudományos ülésszak és értekezlet, és nem utolsósorban azok a rendezvények, amelyek a helyi vagy egyetemes kultúra kiváló személyiségeire emlékeznek.

Munkatársaink gyakran vesznek részt szakmai tanácskozásokon, hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányokat, cikkeket közölnek szaklapokban, gyűjteményes kötetekben.

Tekintettel arra, hogy intézményünk a megye könyvtárhálózatának szakmai módszertani központja, könyvtárunk alkalmazottainak munkaköréhez tartozik a 90 Maros megyei városi és községi könyvtáros szakmai irányítása is.

Szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy intézményünk, szolgáltatásait illetően, akadémiai, tudományos, egyetemi, iskolai, technikai és közművelődési funkciót betöltő könyvtár.

Az 1989-es változások után a romániai könyvtárakban is megjelentek azok a számítógépes rendszerek és programok, amelyek a fejlett nyugati országok könyvtáraiban működnek. A Maros Megyei Könyvtár, a legtöbb hazai megyei könyvtárhoz hasonlóan, a Nemzeti Könyvtár által használt ALEPHINO programhoz csatlakozott. Ez a jellegzetesen könyvtári számítógépes rendszer arra szolgál, hogy feldolgozza és visszakereshetővé tegye az állományt és nyilvántartsa az olvasókat.

Remélhetőleg a jövőben részeseivé válhatunk egy országosan egységes számítógépes hálózatnak, amelyet a Nemzeti Könyvtár irányít majd.

Hinni szeretnénk, hogy könyvtárunknak, a változó körülmények között is, sikerül színvonalas szolgáltatást nyújtani a jövőben is.

 

 

 


©2003 Maros Megyei Könyvtár