Data anunțului: Afișat azi: 26.09.2023, ora 11,00.

 Anunțul Nr. 800 / 20 septembrie 2023

Concurs pe post
Anunțul a expirat
 
 

Biblioteca Județeană Mureș
anunță

organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuție

de bibliotecar cu atribuții de bibliotecar documentarist grad II,

studii superioare, cu normă întreagă, vechime minim 6 luni în domeniul studiilor absolvite sau bibliotecă, durată nedeterminată din cadrul Serviciului Comunicarea Colecțiilor

Detalii concurs:

Biblioteca Județeană Mureș organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de execuție de bibliotecar cu atribuții de bibliotecar documentarist grad II, studii superioare, cu normă întreagă, vechime minim 6 luni în domeniul studiilor absolvite sau bibliotecă, durată nedeterminată din cadrul Serviciului Comunicarea Colecțiilor, în condițiile art. IV, alin (2), lit a din OUG 34 / 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Concursul se va desfășura la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și va consta în susținerea a două probe:

 • proba scrisă în data de 11.10.2023, ora 09.00.
 • proba interviu în data de 13.10.2023, ora 09.00.

Condiţiile generale de înscriere la concurs sunt cele prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiţii generale de participare la concurs / examen:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la  35 alin. (1) lit. h).

Condiții specifice de participare:
 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul fundamental Științe Umanistice și Arte, ramura de știință Istorie / Filologie;
 • studii de masterat în domeniul fundamental Științe Umanistice și Arte, ramura de știință Istorie / Filologie;
 • vechime în domeniul studiilor de minim 6 luni sau în bibliotecă;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.
Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european;

j) documente doveditoare privind cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Actele prevăzute la lit. b) – e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit f), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu, până la data desfășurării primei probe a concursului.

 Dosarul se depune personal la secretariatul Bibliotecii Județene Mureș (strada George Enescu, nr. 2, etaj III, zilnic între orele 08.00-15.00.

Calendarul de desfășurare a concursului:
 1. În data de 26.09.2023 – Publicarea anunțului privind organizarea consursului de recrutare, la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene Mureș;
 2. În perioada 26.09.2023 – 09.10.2023, până la ora 14.00depunerea dosarelor de concurs la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș (etaj III);
 3. În data de 09.10.2023 – Selecția dosarelor de concurs; Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de concurs la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene Mureș;
 4. Până la data de 10.10.2023, ora 14.00Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de concurs, la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș – Secretariat etaj III (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor selecției dosarelor de concurs);
 5. În data de 10.10.2023, ora 16.00Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la selecția dosarelor de concurs;
 6. În data de 11.10.2023, ora 09.00 – Susținerea probei scrise la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș;
 7. În data de 11.10.2023, ora 15.00 – Afișarea rezultatelor probei scrise;
 8. Până la data de 12.10.2023, ora 14.00 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș – Secretariat etaj III (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise);
 9. În data de 12.10.2023, ora 17.00 – Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor la proba scrisă a concursului;
 10. În data de 13.10.2023, ora 09.00 – Susținerea probei interviu la sediul la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș; afișarea rezultatelor după proba interviu;
 11. Până la data de 16.10.2023, ora 14.30 – Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei interviu la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș – Secretariat etaj III (în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu);
 12. În data de 16.10.2023, ora 17.00 – Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la rezultatele probei interviu;
 13. În data de 17.10.2023 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului la la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș și pe pagina de internet a Bibliotecii Județene Mureș;
Procedura de evaluare a concursului:
 1. Lucrare scrisă – se verifică cunoştinţele de specialitate, în baza bibliografiei de concurs – 100 de puncte.
 2. Interviu – 100 de puncte.

Nota finală va fi stabilită pe baza mediei aritmetice a probelor de concurs.

 

Pentru a fi declaraţi admişi după proba scrisă, candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

Termenul limită de depunere a dosarului este:

09.10.2023, până la ora 14,00

Dosarele se depun la:
Dosarul se depune personal la secretariatul Bibliotecii Județene Mureș (strada George Enescu, nr. 2, etaj III), zilnic între orele 08.00-15.00.

Descărcare anexe:

Informaţii suplimentare:
Relații suplimentare se obțin la sediul Bibliotecii Județene Mureș, Str. George Enescu, nr. 2, jud. Mureș, tel.0265-262631, interior 11, persoană de contact: Cotoară Diana - referent, e-mail [email protected].

Data afișării: 09.10.2023, ora 14:30

Rezultatul selectiei dosarelor

Data următorului concurs, proba scrisă:
11.10.2023, ora 09:00

Data afișării: 10.10.2023, ora 14:40

Rezultatul concursului scris

Data următorului concurs, proba de interviu:
13.10.2023, ora 09:00

Data afișării: 13.10.2023, ora:14:00

Rezultatul interviului

Data afișării: 16.10.2023, ora: 13:00

Solutionarea contestatiei proba interviu

Data afișării: 17.10.2023, ora: 10:00

Alte anunțuri active ale Bibliotecii Județene Mureș:

Concurs pe post
Concurs pe post - Biblioteca Județeanăa Mureș
 Anunțul Nr. 175 / 19 februarie 2024 Anunțul Nr. 175 / 19 februarie 2024

Dată anunț:
Afișat azi: 20.02.2024, ora 15,00.

organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuție

de îngrijitor – desprăfuitor carte grad M, studii medii, cu normă întreagă, vechime minim 2 ani în muncă, durată nedeterminată din cadrul Biroului Administrativ și de Achiziții, în condițiile art. IV, alin (2), lit a din OUG 34 / 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Termen limita:
08.03.2024, până la ora 14.00

Concurs pe post
Concurs pe post - Biblioteca Județeanăa Mureș
 Anunțul Nr. 174 / 19 februarie 2024 Anunțul Nr. 174 / 19 februarie 2024

Dată anunț:
Afișat azi: 20.02.2024, ora 15,00.

organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de execuție

de bibliotecar cu atribuții de operator date, grad II, studii superioare, cu normă întreagă, vechime minim 7 ani în domeniul studiilor absolvite sau bibliotecă, durată nedeterminată din cadrul Serviciului Comunicarea Colecțiilor, în condițiile art. IV, alin (2), lit a din OUG 34 / 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Termen limita:
08.03.2024, până la ora 13.00

Vizualizeaza arhiva cu toate anunțurile