Anunt public din 20 Martie 2023

Anunț public
Anunțul a expirat
 

Kedves olvasók!

A boldogság világnapján nagyon jó hírt hozunk olvasóinknak: a könyvtár központi épülete újranyílik az olvasók számára!

Holnaptól, 2023. március 21.-től a központi (George Enescu u. 2. sz. alatti) épület részlegei újra várják önöket. A lépcsőházbeli munkálatok még nem fejeződtek be, ezért kizárólag lifttel lehet majd feljárni.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm cu nerăbdare!/ Köszönjük megértésüket és szeretettel várjuk!

 

Alte anunțuri active ale Bibliotecii Județene Mureș:

Anunț public
Anunțul 285 / 13.03.2024Anunțul 285 / 13.03.2024

Biblioteca Județeană Mureș, cu sediul în mun. Tg.Mureș, str.George Enescu, nr.2, jud. Mureș, în conformitate cu HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, art. 69 alin. 2 și alin. 3, art. 71 alin. 1, art. 72 alin. 2 și alin. 3, art. 74, și conform art. 31 alin. 2 din Legea 153/2017 – Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările următoare,  organizează, cu respectarea condițiilor specifice,

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR 

celui deținut de angajat, pentru funcția contractuală:

 

Bibliotecar, studii superioare, grad I, în funcția contractuală de  Bibliotecar, grad IA:  

–  3 posturi

Bibliotecar, studii superioare, grad II, în funcția contractuală de  Bibliotecar, grad I:

  • 2 posturi

Candidații depun dosarul de examen care conţine în mod obligatoriu:

  1. a) cerere de înscriere;
  2.  b) adeverinţe eliberate de angajatori din care să reiasă vechimea în gradul din care promovează;
  3. c) copii ale rapoartelor de evaluare a performanţelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.

EXAMENUL DE PROMOVARE  MAI SUS MENȚIONAT se va desfășura astfel:

– Data, ora și locul desfășurării examenului: în data de 28.03.2024,  începând cu  ora 9.00 la sediul instituției.

Modalitatea de desfășurare a examenului: proba scrisă .

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 28.03.2024

Depunerea contestații rezultate proba scrisa: 29.03.2024

Afișare rezultate solutionare contestatii proba scrisă: 29.03.2024

Afișare rezultate finale examen promovare: 29.03.2024

Bibliografia și tematica examenului, este anexată prezentului anunț și face parte din acesta.

METODOLOGIA  DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI:

    (1) Pe baza propunerilor fiecărui membru al comisiei, în ziua în care se desfăşoară proba scrisă, comisia întocmeşte două variante de subiecte care constau ulterior în redactarea unei lucrări.

    (2) Comisia de concurs stabileşte punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele şi se afişează la locul desfăşurării concursului.

    (3) La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite.

     Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Salariatul nemulţumit de rezultatul probei scrise, poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se codul numeric pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Încadrarea în noua funcţie ca urmare a promovării examenul de promovare se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc promovarea.

Afișat azi,   13.03.2024

MANAGER,
AVRAM OLIVIA MONICA

Vizualizeaza arhiva cu toate anunțurile