Înscriere

Eliberarea Permisului de bibliotecă se face în baza încheierii “Fişei contract de împrumut” – actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă respectarea regulamentelor Bibliotecii, răspunderea morală, materială şi penală, după caz, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate ori consultate, precum şi a celorlalte bunuri materiale din spațiile Bibliotecii.

Fişa contract de împrumut are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

Documentele necesare înscrierii

Adulți

Adulți - cazuri particulare

Copii (până la 14 ani)

Copiii pot fi înscriși numai în prezența unuia dintre părinți sau tutore legal.

Nivelul de acces la serviciile Bibliotecii este dat de domiciliul de reședință astfel:

Domiciliul stabil pe raza județului Mureș

Pentru utilizatorii cu domiciliul stabil pe raza județului Mureș, Biblioteca asigură împrumutul la domiciliu și acces la sălile de lectură

Flotant pe raza județului Mureș, elevi, stundenți, angajați

Pentru utilizatorii care nu au domiciliul pe raza județului Mureș, dar care pot dovedi o legătură stabilă cu județul Mureș (flotant, calitatea de elev, student, angajat), Biblioteca asigură împrumutul la domiciliu și acces la sălile de lectură

Utilizatorii fără domiciliul pe raza jud. Mureș sau cetățeni străini

Pentru utilizatorii care nu au domiciliul pe raza județului Mureș sau sunt cetățeni străini, Biblioteca asigură acces la sălile de lectură

Pentru fiecare categorie de utilizatori, permisul de bibliotecă are formă diferită, astfel:

Permisul de bibliotecă

După semnarea Fişei contract de împrumut se eliberează un Permis de bibliotecă, care este valabil 5 ani de la anul eliberării. Permisul este document unic, netransmisibil şi se vizează anual la oricare dintre secțiile și filialele Bibliotecii – cu excepția sălilor de lectură -, pe baza actului de identitate, în luna în care a fost eliberat.

Permisul de acces este valabil la toate secțiile și filialele Bibliotecii, cu excepția prevăzută la Art. 8. B (2).

Orice modificare apărută în datele personale ale utilizatorului – schimbarea domiciliului, a numelui, a locului de muncă etc. – se anunță în termen de 15 zile la Bibliotecă, pentru a se putea opera în baza de date.

Pierderea Permisului de bibliotecă se anunţă imediat Bibliotecii. Se eliberează un duplicat, care va avea aceleași caracteristici ca cel pierdut (număr permis, nivel de acces etc.)

Permisul de acces nu este transmisibil. Utilizarea acestuia de către o altă persoană decât titularul atrage suspendarea accesului utilizatorului la serviciile Bibliotecii pe o durată de 6 luni.

Neprezentarea Permisului de bibliotecă la oricare dintre secțiile Bibliotecii duce la refuzarea accesului utilizatorului la serviciile Bibliotecii.

Utilizatorul titular răspunde pentru prejudiciile generate de utilizarea abuzivă a permisului şi de nedeclararea pierderii acestuia prin anularea dreptului de împrumut la domiciliu sau, în funcție de gravitatea faptelor înregistrate, prin suspendarea definitivă a permisului.

Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu, de fiecare dată, între 1 și 4 documente de bibliotecă din secțiile de împrumut. Termenul maxim de împrumut este de 14 zile; acesta se poate prelungi, la cerere încă de trei ori câte 14 zile.

Documentele de la Sălile de lectură și Biblioteca „Teleki-Bolyai” nu se împrumută la domiciliu, putând fi studiate doar la sediul Bibliotecii.